fbpx

Informator

Regulamin hotelu

§ 1 DEFINICJE

W niniejszym regulaminie poniższe określenia posiadają następujące znaczenie:

 1. „Gość”- oznacza każdą osobę fizyczną korzystającą z usług Hotelu.
 2. „Hotel” – oznacza Hotel Wernera Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szklarskiej Porębie,
 3. ul. Armii Krajowej 9, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000329863, NIP: 6912438545, REGON: 020980550, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł.
 4. „Kodeks cywilny” – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., Nr 121, j.t.).
 5. „Recepcja” – oznacza recepcję Hotelu.
 6. „Regulamin” – oznacza niniejszy Regulamin Hotelu.

§ 2 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy zakwaterowania między Gościem a Hotelem.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu.
 3. Regulamin dostępny jest w każdym czasie w Recepcji hotelowej, może zostać udostępniony Gościowi przy wypełnieniu karty meldunkowej. Znajduje się również w każdym pokoju hotelowym, a także na stronie internetowej Hotelu: https://villawernera.pl/.

§ 3 DOBA HOTELOWA

 1. Pokój w Hotelu wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w Recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 5. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

§ 4 POBYT GOŚCIA W HOTELU

 1. Podstawą zakwaterowania Gościa w Hotelu jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
 2. Gość hotelowy nie może podnajmować lub użyczać pokoju osobom trzecim.
 3. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 6:00 do godziny 22:00.
 4. W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22:00 do godziny 6:00.
 5. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gościa, pracowników Hotelu albo innych osób przebywających w Hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania Hotelu.
 6. Hotel akceptuje zwierzęta za dodatkową opłatą.

§ 5 USŁUGI HOTELU

 1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do Recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 2. Hotel ma obowiązek zapewnić:
  1. warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
  2. bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie w tajemnicy informacji o Gościu,
  3. profesjonalną i uprzejmą obsługę,
  4. sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i życzenie – w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.
 3. Na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  1. udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą,
  2. budzenie o wyznaczonej godzinie,
  3. przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w Hotelu,
  4. przechowywanie bagażu Gości zakwaterowanych w Hotelu.

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 2. Każdorazowo opuszczając pokój, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić
  w Recepcji. W przypadku zagubienia przez Gościa klucza Hotel ma prawo obciążyć Gościa kwotą 50,00 PLN za wymianę wkładki drzwiowej.
 3. Jeżeli Gość w rażący sposób nie stosuje się do zasad panujących w Hotelu lub swoim niewłaściwym zachowaniem utrudnia pobyt innym Gościom, Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczas świadczone usługi, pokrycia kosztów ewentualnych zniszczeń oraz do opuszczenia Hotelu.
 4. Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone przez Hotel usługi.

§ 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

 1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez strony korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu cywilnego.
 2. Odpowiedzialność Hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu hotelowego w Recepcji.
 3. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie hotelowym.
 4. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia Obiekt jest monitorowany.
 6. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na koszt Gościa. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, Hotel przechowa te przedmioty przez 1 rok od dnia wezwania Gościa do odebrania rzeczy, a gdyby takie wezwanie nie było możliwe – 2 lata od dnia znalezienia rzeczy. Po upływie powyższych terminów, rzeczy pozostawione przez Gościa staną się własnością Hotelu.

§ 8 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.
 2. Zgodnie z Ustawą z dnia 9 lipca 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996 r., Nr 10, poz. 55), na terenie całego Hotelu obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Niezależnie od przepisów powyższej ustawy, w przypadku stwierdzenia przez obsługę hotelową faktu naruszenia tego postanowienia, Hotel ma prawo obciążyć konto Gościa kwotą 500,00 zł.
 3. Hotel nie akceptuje zwierząt. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza możliwość pobytu Gości z małymi psami (do 5 kg), po wcześniejszym uzgodnieniu z Recepcją Hotelu. W takim przypadku doliczane są dodatkowe opłaty.
 4. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 5. Na całym terenie Hotelu zakazuje się prowadzenia działalności akwizycyjnej i sprzedaży obnośnej.
 6. Gość hotelowy w przypadku zauważenia uchybień w jakości usług świadczonych przez Hotel ma prawo złożenia reklamacji. Reklamacje powinny być składane w Recepcji niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług lub na adres mailowy: kontakt@villawernera.pl.

Dyrekcja Hotelu Villa Wernera

Informator hotelowy

Recepcja

+48 75 76 77 239
kontakt@villawernera.pl
Nr wew. dla gości hotelowych 100

Doba hotelowa

15:00 - 11:00

Cisza nocna

22:00 - 06:00

Darmowy parking
Darmowe WiFi
Przyjazny dzieciom
Basen, SPA, Jacuzzi

0800 - 2200

Sauna sucha i parowa

1600 - 2200

Śniadania

08:00 - 10:00

Obiadokolacje

1600 - 1800

Restauracja A'la Carte

Niedziela - Czwartek:
1300 - 1900
Piątek - Sobota:
1300 - 2100

Newsletter

Zapisz się i dowiedz się pierwszy o ofertach, wydarzeniach i promocjach!